Utbildning

Föreläsningar om könsstympning och hedersrelaterat våld

Könsstympning är idag tabubelagt, vi pratar väldigt lite om det. Därför erbjuder vi på Existera föreläsningar om Könsstympning, för att verka förebyggande och opinionsbildande genom att bidra till kunskapsspridning, påverka attityder samt öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet.

Vi erbjuder utbildningar ibland annat bemötande, och förebyggande arbete mot könsstympning. Vi erbjuder även föreläsningar om svårigheter till samlag och rätt till sin egen kropp. Våra föreläsningar och utbildningar riktar sig till skolungdomar, yrkesverksamma som möter människor i olika åldrar samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.
Vi erbjuder flertalet olika föreläsningar och kan också skräddarsy en föreläsning eller utbildning utifrån era behov.
Hör gärna av er med era önskemål.

Förutom att vara ute i skolor och föreläsa driver vi på Existera en gemensam handlingsplan inom vården för kvinnor och barn, utsatta för kvinnlig könsstympning. Vill ni utvecklas inom området för att kunna hjälpa andra? Existera erbjuder utbildning till dig som behöver lära dig mer om könsstympning. Vi ger information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning.

t.o.m. SFS 2017:333 SFS nr: 1982:316
Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1982-05-27 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:333 Ändringsregister:  SFSR (Regeringskansliet) KällaFulltext (Regeringskansliet)
1 §   Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407). 2 §   Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet. För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333). 3 §   Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).