Utbildning

Behöver ni hjälp?

Förutom att vara ute i skolor och föreläsa driver vi på Existera en gemensam handlingsplan inom vården för kvinnor och barn, utsatta för kvinnlig könsstympning. Vill ni utvecklas inom området för att kunna hjälpa andra?Existera erbjuder utbildning till dig som behöver lära dig mer om könsstympning. Vi ger information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning. 

t.o.m. SFS 2017:333

SFS nr: 1982:316
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1982-05-27 
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:333
Ändringsregister:  SFSR (Regeringskansliet)
KällaFulltext (Regeringskansliet) 

1 §   Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

2 §   Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333).

3 §   Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).